සංචාරක රියදුරන් හා මාර්ගෝපදේශකයන් සමග සාකච්ඡාව.

January 11, 20210
සංචාරකයන්ට රට විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව සංචාරක රියදුරන් හා මාර්ගෝපදේශකයන් සමග සාකච්ඡාවක් අද (11) සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේදී පැවැත්විණි. සෞඛ්ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන සංචාරක කර්මාන්තයේ නියතු සියලු දෙනාට එරෙහිව ගනු ලබන පියවර සම්බන්ධයෙන් මම ඔවුන්ව දැනුවත් කලෙමි.
මෙම දැනුවත් කිරීමේ අරමුණ වූයේ යාල ජාතික වනෝද්යානයේ සිදුවීම ආදී සිදුවීම් රට තුළ සිදුවීම වැළක්වීමටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CTISLRegional Office
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://chambertourism.lk/wp-content/uploads/2019/12/map-srilanka.png
Colombo
Arugambay
Batticoaloa
GET IN TOUCHSocial links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://chambertourism.lk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by CTISL. All rights reserved.

Translate »